• WebSite

การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Structure Design)

การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ   1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header) เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ มักใส่ภาพกราฟฟิกเพื่อ สร้างความประทับใจ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย