• WebSite

การทำเว็บไซต์สำเร็จรูปแบบรองรับได้สูงสุด 8 ภาษา

ในปี พ.ศ. 2558 ก็คือปีนี้แล้วที่ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ Asean Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อพัฒนาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มแข็งในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน ข้อดีของระบบ การทำเว็บไซต์สำเร็จรูปแบบรองรับได้สูงสุด 8 ภาษา 1.ง่ายต่อการเข้าใจของชาวต่างชาติหรือลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราแต่ติดปัญหาเรื่องภาษา